เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 27
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 1,014
 • จำนวนนักเรียน 2,180
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,504
 • จำนวนกรรมการ 854
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 3,684
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 4,538
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
  2. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
  3. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
  4. โรงเรียนบ้านสะพุง
  5. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
  6. โรงเรียนบ้านปุน
  7. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
  8. โรงเรียนบ้านกระหวัน
  9. โรงเรียนบ้านสลับ
  10. โรงเรียนบ้านหนองรุง

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 15
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 463
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5742
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.231.220.225

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านตูม 65 8 6 79
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 61 8 5 74
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 54 20 8 82
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 41 8 10 59
5 โรงเรียนบ้านปุน 36 11 3 50
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 34 3 2 39
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 33 12 4 49
8 โรงเรียนบ้านตระกวน 31 11 5 47
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 27 8 4 39
10 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 25 10 5 40
11 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 22 3 1 26
12 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 19 8 4 31
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน 19 7 3 29
14 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 18 12 6 36
15 โรงเรียนบ้านขนาด 17 4 5 26
16 โรงเรียนบ้านสะพุง 16 8 2 26
17 โรงเรียนบ้านตระกาจ 14 7 9 30
18 โรงเรียนบ้านสลับ 13 3 2 18
19 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 11 7 6 24
20 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 10 4 5 19
21 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 7 2 2 11
22 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 5 7 4 16
23 โรงเรียนบ้านตายู 4 3 6 13
24 โรงเรียนบ้านโนนแก 3 2 1 6
25 โรงเรียนบ้านหนองรุง 2 3 3 8
26 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0 0 0
27 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 3 4 7
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตูม 90 65
82.28%
8
10.13%
6
7.59%
79
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 80 61
82.43%
8
10.81%
5
6.76%
74
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 88 54
65.85%
20
24.39%
8
9.76%
82
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 69 41
69.49%
8
13.56%
10
16.95%
59
5 โรงเรียนบ้านปุน 54 36
72.00%
11
22.00%
3
6.00%
50
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 41 34
87.18%
3
7.69%
2
5.13%
39
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 56 33
67.35%
12
24.49%
4
8.16%
49
8 โรงเรียนบ้านตระกวน 48 31
65.96%
11
23.40%
5
10.64%
47
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 41 27
69.23%
8
20.51%
4
10.26%
39
10 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 43 25
62.50%
10
25.00%
5
12.50%
40

รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ โทร 088 -709-4789
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม